Mellemtrin

På mellemtrinnet arbejdes der med aktiviteter og pædagogiske tilgange som i indskolingen.

Der vil fortsat være både lærere og pædagoger med i undervisningen. Lærerne har ansvaret for planlægningen af undervisningen, men skoledagen gennemføres i et samarbejde mellem lærere og pædagoger. 

Eleverne på mellemtrinnet har forskellige forudsætninger og udfordringer. De har udviklet sig siden indskolingen i forskellige tempi. Vores fokus er at videreudvikle ud fra de kompetencer, som børnene besidder og har tilegnet sig i indskolingsforløbet. Der er fast personale omkring børnegruppen, og læringsmiljøet er indrettet ift. barnets behov for tydelig struktur, guidning, visualisering og pauser, som danner de trygge rammer, der er brug for. Personalet ser det enkelte barn og støtter ham/hende i at få taget de næste skridt indenfor den nærmeste udviklingszone. Vi arbejder målrettet med at udvikle både selvstændighed, sociale og faglige færdigheder. 

Det faglige fokus vil være på hele folkeskolens fagrække for de elever, der kan det. For andre elever vil det være med særlig vægt på dansk, engelsk og matematik. Hver uge er der både svømning og idræt på skemaet. Svømmeundervisningen foregår i kommunens svømmehaller. Fra 5. klasse tilbydes tyskundervisning til de elever, der har kompetencer til det.

Børnene har opnået en større grad af selvstændighed med kendte rutiner således, at de i højere grad orienterer sig mod omverdenen. Det vil sige, at barnet går fra det helt ”nære” til at kunne deltage og være endnu mere nysgerrig i det, der ligger udenom. Det kan være:            

  • At leg, bevægelse og fysiske aktiviteter er med andre børn end de, der er i gruppen.
  • At barnet er blevet bedre til at undgå konflikter samt at løse dem, hvis de opstår.
  • At barnet fortsat øver sig på at få og indgå venskaber.
  • At barnet er blevet fortrolig med at tage på tur - også med offentlige transportmidler.
  • At kunne arbejde mere selvstændigt i skolefagene samt om muligt indgå i gruppearbejde.
  • At begynde at være medinddraget i undervisningens indhold og i de individuelle læringsmål.

Dagen er organiseret på samme måde som i indskolingen med en undervisningsdel fra 8.00 – 14.00 hver dag samt tilbud om SFO/klub fra kl. 6.30-8.00 og igen fra 14.00- 16.30.

Der er et samarbejde med Klub Løjten for klubtilbud for enkelte af skolens børn. Her er der større mulighed for at arbejde mere med inklusion i forhold til at opnå relationer med børn fra almenmiljøet.

På mellemtrinnet drejer det sig alt i alt om at give barnet succesoplevelser, øge deres sociale, faglige og personlige kompetencer samt gøre barnet så klar som muligt til udskolingen.

 

SFO/klub–delen:

Mellemtrinnets fritidstilbud om eftermiddagen foregår i klubben. Klubben har selvstændige lokaler for enden af skolen. Fritidstilbud er åbent fra kl. 14.00 til 16.30 hver dag.

Dagligdagen i klubben begynder, når skolen er slut, hvor børnene følges med personale ned i klubben. Det personale, der er der den pågældende dag, får en kort overlevering, hvis der er noget vedrørende et barn, der er vigtigt at vide. Kl. 14.00 deltager børnene i en kort samling ved fællesbordet, hvor de krydses ind, og efterfølgende vælger de mellem dagens forskellige aktivitetstilbud. Aktivitetstilbuddene foregår mellem kl. 14.00 og 15.00. Kl. 15.00 er der et lettere måltid. Alle børn skal sidde rundt om bordet og uden telefoner i det kvarter, hvor der spises, da det styrker fællesskabet og madlysten. Kl. 15.15 og frem til kl. 15.50 er der mulighed for at spille på skolebibliotekets computere, være ude eller med en aktivitet indenfor. Klubben lukker kl. 16.30.

Børnene har mulighed for at benytte skolens arealer de dage, hvor der er forskellige pædagogiske værksteder åbne. Eksempelvis kan børnene på bestemte dage gå i gymnastiksalen, i sløjdlokalet eller deltage på ture. Derudover er der mulighed for leg og aktiviteter i klubben og på legepladsen.

De pædagogiske opgaver i klubben er at give børnene et trygt og anerkende udviklingsmiljø. Med udgangspunkt i det enkelte barns udfordringer og udviklingsmuligheder yder vi særlig støtte, så børnene udvikler sig mest muligt, knytter venskaber og danner gode relationer. Der er fokus på at udvikle selvværd og livsglæde. Der arbejdes endvidere i høj grad på at skabe rammer, der øger de unges selvstændighed.

Aktivitetstilbud og de pædagogiske rammer for klubben er tydelige og kontinuerlige. Der anvendes bl.a. visuelle hjælpemidler, der gør det nemmere for børnene at følge klubbens regler og rammer.

Derudover er der konstant fokus på personalets relationer med børnene, idet det anses som grundlaget for at skabe trygge og tillidsfulde børn. Klubbens personale er en fast gruppe voksne, der primært er tilknyttet mellemtrinets klasser. Det har en positiv betydning for relationsarbejdet.

Kontaktperson vedrørende mellemtrinet er skoleleder Anna Murmann.